Số 1 Hàn Thuyên - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Hotline: 04 3 8254 239
Email: hanoi@gso.gov.vn
  • English
  • Tiếng Việt
Thứ tư, 18/07/2018
Thống kê truy cập
Đang online: 149
Truy cập trong ngày: 976
Tổng lượt truy cập: 2004052
Sự kiện

Phòng Tổ chức - Hành chính

 

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Kim Chi

Điện thoại: 3971.3727 - DĐ: 0934.620.886

Email: ntkchihan@gso.gov.vn

Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Hưởng

Điện thoại: 3972.9133 - DĐ: 0915.059.867

Email: nvhuonghta@gso.gov.vn

 Phó trưởng phòng: Hoàng Thanh Phương

Điện thoại: 3971.3728 - DĐ: 0904.175.167

Email: htphuonghan@gso.gov.vn

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Phòng Tổ chức-Hành chính  là đơn vị thuộc cơ quan Cục Thống kê thành phố Hà Nội, có chức năng giúp Cục trưởng Cục Thống kê quản lý, chỉ đao,  điều hành thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, tài chính, kế toán, hành chính, quản trị.

        *Công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo

   - Tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện và quản lý về tổ chức, biên chế theo quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở địa phương củng cố mạng lưới thống kê các Sở, Ban, Ngành và tổ chức thống kê Xã, Phường, Thị trấn, thống kê doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

- Tham mưu giúp Cục trưởng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức của ngành. Phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với thống kê Xã, Phường, Thị trấn.

- Tham mưu giúp Cục trưởng hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác chính sách cán bộ: đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, tuyển dụng, bố trí sử dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng bậc lương, khen thưởng, kỷ luật, bảo hiểm xã hội và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức của ngành theo quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ‘’Phân cấp quản lý cán bộ đối với Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hà Nội’’

      * Công tác tài chính, hành chính, quản trị

 - Lập dự toán kinh phí hàng năm theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách được giao theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác đầu tư xây dựng theo đúng quy định của nhà nước và hướng dẫn của Tổng cục Thống kê.

- Quản lý, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trực thuộc Cục thực hiện công tác tài chính, kế toán; hướng dẫn các đơn vị Quận, Huyện, Thành phố trực thuộc xây dựng ‘’Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công’’ theo hướng dẫn của Cục Thống kê thành phố  Hà Nội.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác văn phòng cơ quan:

     + Tổ chức tiếp nhận, phân phối, chuyển giao văn bản kịp thời, an toàn.

     + Thực hiện tốt công tác lưu trữ theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

     + Tổ chức phục vụ các cuộc họp, hội nghị, tiếp khách của cơ quan.

     + Trang bị phương tiện làm việc, mua sắm và cấp phát dụng cụ, văn phòng phẩm kịp thời, đúng chế độ

     + Xây dựng qui định cụ thể về quản lý và sử dụng xe ô tô của cơ quan.

     +Tổ chức thực hiện và kiểm tra công tác trật tự nội vụ của cơ quan (giữ gìn vệ sinh công công, cảnh quan môi trường, sắp xếp ngăn nắp tài liệu, phương tiện làm việc trong các phòng làm việc...), đảm bảo cơ quan văn minh, sạch đẹp.

     + Hướng dẫn các đơn vị thuộc Cục thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, công chức, quản lý văn bản, quản lý tài chính, tài sản.

    + Xây dựng kế hoạch công tác thi đua khen thưởng của Cục; hướng dẫn các đơn vị thuộc Cục đăng ký thi đua và gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng (qui định thời gian cụ thể).

     + Tổ chức thực hiện các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua khen thưởng; tổng hợp kết quả thi đua, trình Hội đồng Thi đua khen thưởng Cục Thống kê thành phố Hà Nội đề nghị khen thưởng.