Số 1 Hàn Thuyên - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Hotline: 04 3 8254 239
Email: hanoi@gso.gov.vn
  • English
  • Tiếng Việt
Thứ sáu, 21/09/2018
Thống kê truy cập
Đang online: 186
Truy cập trong ngày: 756
Tổng lượt truy cập: 2186269
Sự kiện

Phòng Thống kê Tổng hợp

 

 

 

Trưởng phòng: Nguyễn Tiến Nam

Điện thoại: 0243.972.6779 - DĐ: 0904.131.975

Email: ntnamhta@gso.gov.vn

           Phó trưởng phòng: Trần Thị Phương Thảo

Điện thoại: 0243.972.5613- DĐ: 0903.491.969

Email: ttpthao@gso.gov.vn

Phó trưởng phòng: Vũ Hữu Tài

Điện thoại: 0243.8264.379 - DĐ: 093.4380.000

Email: vhtai@gso.gov.vn

 

 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

 

Phòng Tổng hợp là đơn vị thuộc cơ quan Cục Thống kê thành phố Hà Nội, được giao tổng hợp các thông tin, các báo cáo thống kê từ các Phòng nghiệp vụ thành các báo cáo tổng hợp chung, báo cáo Tổng cục Thống kê, Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố, cung cấp cho các Sở, Ngành và các đối tượng dùng tin khác theo qui định hiện hành.

 

           Nhiệm vụ của phòng Tổng hợp như sau:

 

           - Tổng hợp số liệu thống kê, phân tích, dự báo và làm các báo cáo tổng hợp tháng, quý, 6 tháng, năm, báo cáo chuyên đề; các báo cáo theo yêu cầu đột xuất của Lãnh đạo Cục; theo dõi, quản lý danh mục các đơn vị kinh tế cơ sở đóng trên địa bàn Hà Nội.

            - Biên soạn niêm giám Thống kê, số liệu thống kê nhiều năm và các sản phẩm thống kê khác; xây dựng, cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu thống kê; thống nhất việc công bố, cung cấp thông tin thống kê kinh tế, xã hội của địa phương theo quy định của Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê thành phố Hà Nội

            - Trực tiếp thu thập thông tin từ cơ sở, kết hợp số liệu tổng hợp từ báo cáo của các phòng nghiệp vụ để tính toán các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp thuộc hệ thống tài khoản quốc gia; thu thập thông tin và tổng hợp số liệu vốn đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

        - Lập chương trình công tác thông tin hàng năm cho từng phần nghiệp vụ và phòng Thống kê Quận, Huyện, Thành phố trên cơ sở nhiệm vụ do Tổng cục Thống kê và Lãnh đạo địa phương giao; theo dõi, chấm điểm thi đua (phần công tác do Cục Thống kê thành phố Hà Nội giao), tổng hợp kết quả thi đua về công tác chuyên môn của các đơn vị thuộc cơ quan Cục.

             - Thực hiện các dịch vụ thống kê theo quy định của Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê thành phố Hà Nội.

            - Tổ chức thực hiện công tác phương pháp chế độ thống kê; theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê của các đơn vị cơ sở theo quy định của pháp luật, đảm bảo yêu cầu chính xác, kịp thời và đầy đủ.

             - Bảo đảm sự thống nhất về phương pháp, chế độ thống kê của Cục Thống kê; hướng dẫn và triển khai các chế độ báo cáo mới có liên quan đến nhiều chuyên ngành.

             - Hàng tháng lập báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác trong tháng, xây dựng kế hoạch công tác của tháng tiếp theo.

            - Thực hiện chương trình công tác chuyên môn về công tác công nghệ thông tin nhằm phục vụ công việc tổng hợp, tính toán, xử lý, kết nối thông tin của Cục Thống kê thành phố Hà Nội; tham mưu giúp Lãnh đạo Cục xây dựng qui hoạch phát triển ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê theo quy định của Tổng cục Thống kê và triển khai thực hiện các dự án về công nghệ thông tin của thành phố Hà Nội; Thực hiện các chương trình về công nghệ thông tin do Tổng cục Thống kê giao, công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê

             - Chủ trì, phối hợp với đơn vị thuộc Cục, xây dựng các phần mềm ứng dụng trong công việc xử lý thông tin, các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin trên mạng; tư vấn và giúp các đơn vị tổ chức, quản lý và lưu trữ thông tin, kết nối thông tin qua mạng diện rộng.

             - Chủ trì xử lí, tổng hợp các cuộc điều tra, tổng điều tra của Cục cũng như các bài toán của các cơ quan khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Cục.

            - Đảm bảo và duy trì mạng nội bộ và mạng Internet hoạt động thường xuyên; tham mưu giúp Lãnh đạo Cục về kỹ thuật quản lý và sử dụng thiết bị công nghệ thông tin của Cục. Phối hợp với phòng Tổ chức-Hành chính trong việc sửa chữa, bảo dưỡng và mở các lớp đào tạo nâng cao trình độ sử dụng máy tính cho cán bộ , công chức Cục Thống kê thành phố Hà Nội.

             - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thống kê giao.